Projekt

Dyslexiförbundets avslutade projekt 1979 - idag. Obs! Listan är ett urval av alla projekt som förbundet har drivit.

Begripsam: ett treårigt projekt om kognitiv tillgänglighet som finansieras med medel från Allmänna Arvsfonden. Projektet startade i juli 2013. Projektet har beviljats förlängning ytterligare ett år och avslutas sista juni 2017.

Uppläst text på TV: projektet "Syntolkning och uppläst text på TV" pågick mellan januari 2014 och februari 2016. Projektet startades på initiativ av Dyslexiförbundet, och drevs i samarbete med Synskadades riksförbund, Sveriges Television och företaget Tundell&Salmson. De senare administrerade projektet. Projektet finansierades med medel från Post- och telestyrelsens innovationstävlingar.

Talande Textremsa på bio (MovieTalk): ett projekt som drev på utvecklingen av teknik för uppläsning av textremsan på utländska filmer på bio. Projektet pågick 2011 till 2013. Projektet resulterade bland annat i en app som heter MovieTalk. Talande textremsa på bio finansierades med medel från Post- och telestyrelsens innovationstävlingar.

Mediaprojektet: projektet "En kommunikations- och mediestruktur baserad på multikanalstänkande", pågick mellan 2007 och 2010 och finansierades med medel från Allmänna arvsfonden. Portalen www.fungerandemedier.se är ett resultat av projektet. Även portalen www.dyslexi.org ingick i denna satsning.

Språka Loss: projektet pågick mellan 1999 och 2003 och speglade befintlig kunskap om språket. Syftet var att utveckla kunskapen om vad som är tillgänglig text, för personer med lässvårigheter/dyslexi. Projektet finansierades med medel från Allmänna Arvsfonden.

LexiLäser - daisyläsare med uppspelning av text med talsyntes.